mdkslupsk.pl

 • 057_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg

Artykuły

XIII edycja konkursu "NARODZENIA CZAS" - regulamin

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS ON-LINE
INTERPRETACJI KOLĘD I UTWORÓW ŚWIĄTECZNYCH
"NARODZENIA CZAS"

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku zaprasza do wzięcia udziału w XIII Wojewódzkim Konkursie On-Line Interpretacji Kolęd i Utworów Świątecznych "NARODZENIA CZAS".

I. Warunki zgłoszenia.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 20.12.2021 r. do godz. 12.00. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.mdkslupsk.pl (zakładka Konkursy) oraz dokonanie opłaty akredytacyjnej w kwocie 20 zł – soliści, 30 zł – duety, 50 zł – zespoły na konto Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku:
Bank PKO BP S.A. o/Słupsk, nr r-ku 36 1020 4649 0000 7302 0129 0717 z dopiskiem "Narodzenia Czas" – opłata akredytacyjna oraz podanym imieniem i nazwiskiem uczestnika lub nazwą zespołu startującego.
Warunkiem zarejestrowania uczestnika jest wpłynięcie opłaty akredytacyjnej na wskazane wyżej konto.

W formularzu podać należy następujące dane:
a) soliści:
- imię i nazwisko solisty, rodzaj szkoły (szkoła podstawowa, ponadpodstawowa) i klasę, - repertuar (tytuł),
- imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy,
- nazwa i adres szkoły/placówki, tel. kontaktowy,
- link do nagrania wideo w serwisie Youtube,
- e-mail,
- oświadczenia/zgody.
b) zespoły:
- nazwę zespołu,
- imię i nazwisko członka zespołu, rodzaj szkoły (szkoła podstawowa, ponadpodstawowa) i klasę,
- repertuar (tytuł),
- imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy,
- nazwa i adres szkoły/placówki, tel. kontaktowy,
- link do nagrania wideo w serwisie Youtube,
- e-mail,
- oświadczenia/zgody.

II. Cele konkursu.
1. Popularyzacja i upowszechnianie formy wokalnej wśród młodzieży.
2. Prezentacja osiągnięć artystycznych w dziedzinie wokalistyki wśród młodzieży.
3. Stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego oraz zachęcenie do dalszego kształcenia
muzycznego i doskonalenia warsztatu wokalnego.
4. Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych.
5. Aktywizacja pedagogów i uczniów.
6. Wymiana doświadczeń pedagogicznych oraz poszerzenie literatury wokalnej dla młodzieży.
7. Konfrontacje poszukiwań repertuarowych i wykonawczych.
8. Prezentacja utworów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i dydaktycznym.

III. Regulamin konkursu.
1. Konkurs kierowany jest do młodzieży kl. IV–VIII SP i szkół ponadpodstawowych.
2. Konkurs jest jednoetapowy on–line.
3. W Konkursie mogą brać udział soliści i zespoły będące reprezentantami swoich szkół/ośrodków kultury.
4. Maksymalny skład zespołu wynosi 6 osób.
5. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch przedstawicieli.
6. Każdy instruktor w placówkach zajęć pozaszkolnych może zgłosić jednego wykonawcę (dotyczy placówek zatrudniających więcej niż jednego instruktora zajęć wokalnych). W innych przypadkach można zgłosić dwóch przedstawicieli.
7. Uczestnik Konkursu może być reprezentantem tylko jednej szkoły/placówki.
8. Wykonywany utwór nie może być prezentowany przez tę samą placówkę przez okres co najmniej trzech lat.
9. Każdy uczestnik wykonuje utwór w języku polskim przy użyciu mikrofonu.
10. Film musi być zrealizowany sprzętem: kamera, tablet lub smartfon, nagrany ze statycznego ujęcia.
11. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację video (stosowanie filtrów, montaż z pełnym playbackiem).
12. Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal, podkład lub akompaniament.
13. Film musi zawierać nazwę Konkursu "NARODZENIA CZAS 2021", imię i nazwisko wykonawcy/nazwę zespołu oraz kategorię wiekową.
14. Lista nagrodzonych wokalistów zostanie zamieszczona na stronie internetowej MDK 3.01.2022 r.
15. Nagrania nagrodzonych wykonawców zostaną opublikowane na stronie MDK i Youtube.
16. Wykonawcy będą oceniani w kategoriach: solista - szkoła podstawowa i ponadpodstawowa oraz zespół - szkoła podstawowa i ponadpodstawowa.
17. Wyróżnieni wykonawcy w obu kategoriach otrzymują dyplomy za zdobycie I, II, III miejsca, dyplomy – wyróżnienia oraz drobne upominki.
18. W przypadku zbyt małej liczby uczestników wykonawcy oceniani będą bez podziału na grupy wiekowe.
19. Dane osobowe Państwa podopiecznych będą udostępniane na portalach społecznościowych typu Facebook, Youtube.
20. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z pełną akceptacją regulaminu.

IV. Jury.
1. Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
2. W skład Jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami prezentującymi się w konkursie.
3. Zadaniem Jury jest przesłuchanie i ocena występów artystycznych.
4. Jury dokonuje oceny zgodnie z Kartą Oceny.
5. Ocena występu podmiotu artystycznego jest sumą ocen jurorów.
6. Obrady Jury są tajne.
7. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

 

Pobierz:

dyskietkaRegulamin konkursu (PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.