mdkslupsk.pl

 • 045_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg

Artykuły

Program Dydaktyczno-Wychowawczy

I. Założenia ogólne

Jesteśmy placówką, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.


Prowadzimy zajęcia mające na celu:

 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur
 • kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym


Proponujemy:

 • imprezy, w szczególności przeglądy, wystawy, koncerty i konkursy
 • zajęcia mające na celu rozwój psychofizyczny, artystyczny i naukowy
 • działania alternatywne będące profilaktyką przeciw marginalizacji, wchodzeniu w konflikt z prawem (np. koncerty bez używek dla młodzieży)


II. Realizacja zadań

Zadania edukacyjne:

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy szkolnej
 • umuzykalnienie dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • nauka tańca klasycznego, modern i jazz
 • wspieranie rozwoju talentów plastycznych i muzycznych
 • poszerzanie wiedzy szkolnej w zakresie języków obcych
 • wspieranie przedszkoli i szkół w procesie dydaktycznym


Zadania wychowawcze:

 • wspieranie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego każdego uczestnika w sferze intelektualnej, psychicznej, społecznej, zdrowotnej, estetycznej, moralnej i duchowej
 • poszanowanie godności i wolności dzieci i młodzieży, dostrzeganie ich niepowtarzalności, poszanowania ich praw, ale również wyznaczanie obowiązków
 • przygotowanie uczestnika do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz człowieka odpowiedzialnego i wrażliwego
 • rozwijanie świadomości użyteczności wynikającej z uczestnictwa w zajęciach MDK
 • kształtowanie w uczestnikach postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów
 • wspieranie samodzielności i samorządności


Zadania kulturalne:

 • przygotowanie świadomych odbiorców sztuki
 • stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
 • organizowanie przeglądów twórczości artystycznej
 • organizowanie warsztatów muzycznych oraz rysunku i malarstwa


Zadania profilaktyczne:

 • propagowanie zdrowego stylu życia - sposobu spędzania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach pracowni MDK w Słupsku
 • rozwijanie i kształtowanie zainteresowań artystycznych i naukowych w czasie wolnym
 • stwarzanie uczestnikom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych
 • zaspokajanie potrzeb sukcesu poprzez; aktywne uczestnictwo w imprezach placówki i działania w ramach samorządu uczestników MDK

Zadania opiekuńcze:

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwych warunków i opieki podczas zajęć planowych i okazjonalnych
 • wspomaganie szkoły oraz rodziców w procesie wychowawczym
 • stała współpraca z rodzicami


Zadania prozdrowotne/sportowe/rekreacyjne:

 • stwarzanie uczestnikom możliwości rozwoju psychofizycznego podczas zajęć ruchowych
 • stwarzanie uczestnikom możliwości aktywnego i zdrowego wypoczynku
 • stwarzanie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w turniejach brydża sportowego

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.