mdkslupsk.pl

 • IMG_4282-127.jpg
 • IMG_0186-5.jpg
 • IMG_6464-41.jpg
 • IMG_7650-21.jpg
 • IMG_6346-5.jpg
 • IMG_4089-66.jpg
 • IMG_2003-7.jpg
 • IMG_7283-88.jpg
 • IMG_7435-148.jpg
 • IMG_6887-167.jpg
 • IMG_0190-7.jpg
 • IMG_7102-25.jpg
 • IMG_6645-92.jpg
 • IMG_0248-26.jpg
 • IMG_6480-46.jpg
 • IMG_4619-3.jpg
 • IMG_8101-67.jpg
 • IMG_1984-2.jpg
 • IMG_7070-15.jpg
 • IMG_7745-51.jpg
 • IMG_6327-1.jpg
 • IMG_8323-19.jpg
 • WP_20180508_16_47_32_Pro-1.jpg
 • IMG_4667-32.jpg
 • IMG_6393-23.jpg
 • IMG_8009-29.jpg
 • IMG_0195-9.jpg
 • IMG_7223-68.jpg
 • IMG_0323-13.jpg
 • IMG_0203-12.jpg
 • IMG_4652-23.jpg
 • IMG_8314-12.jpg
 • IMG_6734-118.jpg
 • IMG_7078-18.jpg
 • IMG_6993-183.jpg
 • IMG_0209-14.jpg
 • IMG_7973-10.jpg
 • IMG_7668-24.jpg
 • IMG_7829-84.jpg
 • IMG_0341-19.jpg
 • IMG_6997-185.jpg
 • IMG_8188-100.jpg
 • IMG_7937-134.jpg
 • IMG_6859-157.jpg
 • IMG_4342-147.jpg
 • IMG_0212-16.jpg
 • IMG_4086-65.jpg

Artykuły

Program Dydaktyczno-Wychowawczy

I. Założenia ogólne

Jesteśmy placówką, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.


Prowadzimy zajęcia mające na celu:

 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur
 • kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym


Proponujemy:

 • imprezy, w szczególności przeglądy, wystawy, koncerty i konkursy
 • zajęcia mające na celu rozwój psychofizyczny, artystyczny i naukowy
 • działania alternatywne będące profilaktyką przeciw marginalizacji, wchodzeniu w konflikt z prawem (np. koncerty bez używek dla młodzieży)


II. Realizacja zadań

Zadania edukacyjne:

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy szkolnej
 • umuzykalnienie dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • nauka tańca klasycznego, modern i jazz
 • wspieranie rozwoju talentów plastycznych i muzycznych
 • poszerzanie wiedzy szkolnej w zakresie języków obcych
 • wspieranie przedszkoli i szkół w procesie dydaktycznym


Zadania wychowawcze:

 • wspieranie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego każdego uczestnika w sferze intelektualnej, psychicznej, społecznej, zdrowotnej, estetycznej, moralnej i duchowej
 • poszanowanie godności i wolności dzieci i młodzieży, dostrzeganie ich niepowtarzalności, poszanowania ich praw, ale również wyznaczanie obowiązków
 • przygotowanie uczestnika do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz człowieka odpowiedzialnego i wrażliwego
 • rozwijanie świadomości użyteczności wynikającej z uczestnictwa w zajęciach MDK
 • kształtowanie w uczestnikach postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów
 • wspieranie samodzielności i samorządności


Zadania kulturalne:

 • przygotowanie świadomych odbiorców sztuki
 • stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
 • organizowanie przeglądów twórczości artystycznej
 • organizowanie warsztatów muzycznych oraz rysunku i malarstwa


Zadania profilaktyczne:

 • propagowanie zdrowego stylu życia - sposobu spędzania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach pracowni MDK w Słupsku
 • rozwijanie i kształtowanie zainteresowań artystycznych i naukowych w czasie wolnym
 • stwarzanie uczestnikom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych
 • zaspokajanie potrzeb sukcesu poprzez; aktywne uczestnictwo w imprezach placówki i działania w ramach samorządu uczestników MDK

Zadania opiekuńcze:

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwych warunków i opieki podczas zajęć planowych i okazjonalnych
 • wspomaganie szkoły oraz rodziców w procesie wychowawczym
 • stała współpraca z rodzicami


Zadania prozdrowotne/sportowe/rekreacyjne:

 • stwarzanie uczestnikom możliwości rozwoju psychofizycznego podczas zajęć ruchowych
 • stwarzanie uczestnikom możliwości aktywnego i zdrowego wypoczynku
 • stwarzanie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w turniejach brydża sportowego

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.