mdkslupsk.pl

 • 035_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg

Artykuły

Statut

STATUT MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
w Słupsku

I. Podstawa prawna

§ 1

1. Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku to wewnętrzny akt prawny, który zapewnia realizację celów i zadań nałożonych na placówkę (wychowania pozaszkolnego) oświatowo-wychowawczą przez: Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz. 59), Ustawę z dnia 14 września 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U.  z 2005 r. Nr 52, poz.466) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U z 2017 r. poz. 1606).

II. Informacje o placówce
§ 2

1. Placówka nosi nazwę Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku z siedzibą przy ulicy Szarych Szeregów 8.
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.
3. Terenem działania placówki jest miasto Słupsk. Placówka prowadzi współpracę z placówkami oświatowymi i kulturalnymi na terenie województwa i kraju.
4. Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Słupsk.
5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

III. Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury.

§ 3

1. MDK realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne poprzez:
a) tworzenie warunków do rozwijania różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży
b) kształtowanie osobowości, przygotowując do życia w społeczeństwie
c) tworzenie warunków do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach artystycznych, naukowych i sportowych,
d) poszerzanie wiedzy wychodzącej poza szkolne programy nauczania.
e) rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku,
f) kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poznawania dziedzictwa kulturowego miasta, powiatu, kraju i innych kultur,
g) przygotowanie świadomych i aktywnych odbiorców kultury i sztuki, tworzenie warunków rozwoju twórczych uzdolnień i talentów artystycznych.
h) organizowanie imprez własnych oraz współorganizowanie imprez tj. koncerty, pokazy, wystawy, konkursy, festiwale, zawody sportowe dla uczestników placówki, jak i dla dzieci oraz młodzieży spoza placówki w zasięgu miejskim, rejonowym, wojewódzkim, regionalnym i krajowym,
i) podejmowanie w razie potrzeby działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym,
j) realizowanie programów edukacyjno-wychowawczych,
k) współpraca z placówkami, stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

IV. Organy placówki.

§ 4

1. Organami placówki są:
    a) Dyrektor placówki
    b) Rada Pedagogiczna
    c) Samorząd Wychowanków
    d) Rada Rodziców
    e) Rada Placówki, o ile zostanie powołana.
2. Stanowiska wicedyrektorów mogą być tworzone za zgodą organu prowadzącego.
3. Stanowiska kierownicze mogą być tworzone za zgodą organu prowadzącego.
4. Wicedyrektorzy i kierownicy działają w oparciu o niniejszy statut i obowiązujące przepisy oraz zatwierdzone regulaminy. Zasady współdziałania oraz zakresy kompetencji określone są w załącznikach do niniejszego statutu.

§ 5

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku

1. Dyrektor MDK jest pracodawcą i przełożonym wszystkich pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych placówki. Upoważnienia i obowiązki z tego zakresu realizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z przepisami Karty Nauczyciela, Prawa Oświatowego oraz Kodeksu Pracy.
2. Kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Gospodaruje mieniem placówki i odpowiada za jego prawidłowe zabezpieczenie.
4. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w MDK.
5. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
6. Realizuje podjęte uchwały Rady Pedagogicznej w ramach ich kompetencji.
7. Sprawuje nadzór nad realizacją planu pracy placówki.
8. Opracowuje plan finansowy placówki, który zatwierdzany jest przez organ prowadzący
9. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym MDK i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
10. Ustala ocenę pracy nauczyciela, opracowuje plan doskonalenia nauczycieli.
11. Tworzy warunki do rozwijania samorządnej pracy uczestników.
12. Ustala zakresy obowiązków dla wszystkich pracowników placówki.

§ 6

Dyrektor MDK podejmuje decyzje w przedmiocie:

a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki;
b. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom MDK;
c. występowania w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pracowników MDK;
d. zapewnienia zasad bhp i higienicznych warunków pracy uczestników i pracowników;
e. wstrzymywania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

§ 7

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym kolegialnym organem placówki realizującym zadania wynikające ze statutu placówki dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczo – opiekuńczej i organizacyjnej placówki zgodnie z rocznym planem MDK.

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
   a. uchwalenie statutu MDK;
   b. opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy placówki;
   c. zatwierdzanie programów dydaktyczno-wychowawczych i innych;
   d. podejmowanie uchwał;
   e. zatwierdzanie i opiniowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;
   f. zatwierdzanie wniosków komisji stałych i doraźnych powołanych przez radę;
   g. zatwierdzanie wniosków Dyrektora.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje:
   a. organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
   b. projekt planu finansowego placówki;
   c. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
   d. propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
   e. propozycje kandydatów do funkcji kierowniczych;
3. Rada Pedagogiczna typuje przedstawicieli do składu Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora.
4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie z funkcji dyrektora. W takich przypadkach organ prowadzący placówkę jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.
5. Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej obowiązuje wszystkich jej członków.
6. Zasady organizacji Rady Pedagogicznej, zadania i formy jej działania określa regulamin pracy Rady Pedagogicznej uchwalony przez nią, stanowiący oddzielny dokument.

§ 8

Samorząd Wychowanków MDK

1. Samorząd Wychowanków MDK tworzą wszyscy uczestnicy uczęszczający na zajęcia w różnego typu pracowniach.
2. Samorząd Wychowanków działa w oparciu o własny regulamin, który określa zasady jego wybierania i działania, cele i formy działalności.
3. Reprezentuje interesy uczestników zajęć na terenie placówki i poza nią.
4. Przedstawia dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie w zakresie praw uczestników dotyczących sposobu organizowania życia kulturalnego na terenie MDK, a w szczególności:
   a. organizowania działalności kulturalno-oświatowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
5. Samorząd Wychowanków MDK dokumentuje swoje działania.
6. Dyrektor MDK ma prawo zawiesić lub uchylić postanowienia Samorządu Wychowanków jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi i zdrowotnymi.

§ 9

1. Organy placówki porozumiewają się poprzez:
   - posiedzenie Rady Pedagogicznej;
   - księgę zarządzeń wewnętrznych;
   - ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w sekretariacie i pokoju nauczycielskim;
   - bezpośrednie rozmowy dyrektora z pracownikami;
2. Wszelkie sytuacje konfliktowe, jakie mogą zaistnieć pomiędzy organami placówki należy rozwiązywać w drodze negocjacji.
3. W sytuacjach konfliktowych poszczególne organy placówki kierują sformułowane na piśmie wnioski do dyrektora MDK, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku i udziela odpowiedzi.
4. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, strony mają prawo w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu rozbieżności odwołać się do organu prowadzącego placówkę, którego stanowisko jest ostateczne.

V. Organizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

§ 10

1. Praca placówki może być zorganizowana w działach, pracowniach, kołach, sekcjach, zespołach lub klubach.
2. Podstawową jednostką organizacyjną MDK są grupy zajęć stałych: koło, klub, sekcja, zespół – ujęte w tygodniowym planie zajęć odbywających się w budynku placówki lub ewentualnie na terenie innych jednostek organizacyjnych.
3. Stałą formę zajęć tworzy się dla minimum 12 uczestników, a w uzasadnionych przypadkach, ze względu na bezpieczeństwo bądź specyfikę zajęć, liczba uczestników może być zmniejszona za zgodą organu prowadzącego.
4. Tygodniowy minimalny wymiar zajęć stałych wynosi 2 godziny lekcyjne.
5. W placówce mogą być tworzone działy i pracownie dla prowadzenia zajęć stałych
6. Zajęcia w MDK prowadzone są w dni robocze. W uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora, uczestników, nauczyciela i rodziców zajęcia mogą się odbywać w dni wolne od pracy- soboty.
7. Organizacja zajęć w roku szkolnym określona jest w arkuszu organizacyjnym placówki, zatwierdzonym przez organ prowadzący.
8. Dyrektor placówki może skrócić lub zawiesić zajęcia w MDK w wyjątkowych przypadkach, w określonym dniu lub dniach ze względu na niską frekwencję w zajęciach spowodowaną np.: przerwą świąteczną, uroczystościami miejskimi, państwowymi itp.
9. Z zajęć w MDK korzystają również uczestnicy okresowi i okazjonalni oraz uczestnicy imprez.
10. Plany zajęć stałych ustalane są i zatwierdzane są przez Radę Pedagogiczną z uwzględnieniem potrzeb środowiska i warunków współpracy z innymi placówkami oświatowymi.
11. Zajęcia stałe w pracowniach prowadzone są po zakończonej rekrutacji i trwają do końca roku szkolnego. W czasie ferii zimowych placówka prowadzi zajęcia stałe lub okresowe i okazjonalne. W czasie ferii letnich MDK może prowadzić działalność polegającą na organizacji obozów artystycznych i edukacyjno-wypoczynkowych dla uczestników stałych form zajęć.
12. Zajęcia okresowe, okazjonalne i imprezy mogą być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy.

VI. Zasady rekrutacji uczestników MDK

§ 11

1. Rekrutacja uczestników odbywa się na podstawie Regulaminu Rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku. Harmonogram z terminami rekrutacji opracowany jest odrębnie na każdy rok szkolny i wprowadzony zarządzeniem dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.
2. Obowiązuje kryterium wieku:
   a) pracownia zajęć rytmiczno–umuzykalniających od 5 do 10 lat
   b) pracownia tańca od 6 roku życia
   c) pracownia zajęć plastycznych od 5 roku życia
   d) pracownia muzyczna od 6 roku życia
   e) pracownia języków obcych od 6 roku życia
   f) Artystyczna Akademia Malucha od 3 do 5 lat
3. O przyjęciu do koła decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku pracowni języków obcych dodatkowym kryterium jest test określający stopień zaawansowania.
4. W przypadku dużej ilości chętnych tworzone są listy rezerwowych.
5. W ciągu roku szkolnego istnieje możliwość za zgodą nauczyciela przyjęcia nowego uczestnika do stałej formy zajęć.
6. Dzieci i młodzież mogą być uczestnikami więcej niż jednej formy zajęć stałych.

VII. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi

§ 12

1. Młodzieżowy Dom Kultury zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi.
2. Pracownikami pedagogicznymi są nauczyciele.
3. Zajęcia z wychowankami w placówce prowadzą nauczyciele, a w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, zajęcia mogą prowadzić inne osoby – specjaliści z danej dziedziny wiedzy, czy też posiadający określone umiejętności – za zgodą Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.
4. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
5. Nauczyciel oprócz prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wychowankami jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.
6. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli z uczestnikami wynosi 18 godzin lekcyjnych.
7. Godzina pracy nauczyciela wynosi 45 minut bezpośredniej pracy z uczestnikami. Dopuszcza się łączenie jednostek lekcyjnych uzasadnione specyfiką zajęć. Nauczyciel ma 5 lub 10 minut przerwy między poszczególnymi grupami.

§ 13

Obowiązki nauczyciela:

1. Do obowiązków nauczycieli MDK należy realizowanie zapisów zawartych w Prawie Oświatowym oraz obowiązków określonych w zarządzeniach i wytycznych władz oświatowych, a ponadto:
a. rozpropagowanie zajęć wśród dzieci i młodzieży w środowisku – nabór uczestników;
b. organizowanie imprez zachęcających uczniów do udziału w zajęciach prowadzonych przez MDK;
c. kształtowanie, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań uczestników;
d. stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego dzieci szczególnie utalentowanych w różnych dziedzinach;
e. troska o wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe oraz celowe gospodarowanie środkami i zabezpieczenie mienia pracowni;
f. zapewnienie frekwencji w zajęciach – w tym uzupełniającej;
g. współpraca ze szkołami, placówkami oświaty i kultury oraz rodzicami;
h. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

VIII. Współpraca z instytucjami, ze środowiskiem lokalnym i rodzicami

§ 14

Młodzieżowy Dom Kultury współpracuje z placówkami oświatowymi, kultury i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

a) uzgadnia z dyrektorami placówek zasady korzystania z wybranych pomieszczeń do prowadzenia niektórych zajęć oraz wzajemne udostępnianie obiektu MDK do prowadzenia przez placówki wybranych zajęć, imprez, itp.;
b) współdziała w ramach organizowania międzyplacówkowego życia społeczno-kulturalnego;
c) pozyskuje do placówki uczniów przejawiających w szkole specjalne zainteresowania, uzdolnienia czy też szczególne umiejętności;
d) współdziała w zakresie wychowania i poszerzania wiedzy uczestników w dziedzinie zajęć pozaszkolnych;
e) informuje szkołę na prośbę uczestnika bądź rodziców o określonych osiągnięciach uczestników w dziedzinie zajęć pozaszkolnych;
f) propaguje imprezy i inne formy działalności placówki;
g) uczestnicy bądź zespoły MDK mogą występować (reprezentować placówkę) w imprezach organizowanych przez inne placówki i instytucje po przedłożeniu przez nie pisemnej prośby i programu imprezy oraz po wyrażeniu zgody przez dyrektora MDK;
h) istnieje możliwość korzystania z wyposażenia MDK za zgodą dyrektora i pod nadzorem pracownika placówki.

§ 15

Młodzieżowy Dom Kultury współpracuje z rodzicami:

a) podczas rekrutacji rodzice otrzymują informacje o działalności statutowej placówki;
b) w przypadku minimum trzech nieusprawiedliwionych nieobecności uczestnika, rodzice informowani są o absencji;
c) rodzice zobowiązani są śledzić na bieżąco uczestnictwo dziecka w zajęciach, jak i poinformować nauczyciela o rezygnacji uczestnika z zajęć bez konieczności podania powodu;
d) rodzice zobowiązani są do informowania nauczyciela o problemach zdrowotnych i wychowawczych dziecka;
e) rodzice informowani są na bieżąco o postępach lub problemach w pracy z uczestnikiem;
f) rodzice mogą wspomagać placówkę w zakresie finansowym i organizacyjnym.

IX. Prawa i obowiązki uczestników MDK.

§ 16

1. MDK określa szczegółowe zasady udziału dzieci i młodzieży w zajęciach organizowanych przez placówkę.
2. Dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież ucząca się oraz młodzież pracująca korzystają z zajęć w wybranych pracowniach i grupach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami.
3. Rekrutacja uczestników jest przeprowadzana w oparciu o zasadę dostępności i dobrowolności.
4. Za uczestnika zajęć uważa się dziecko lub młodzież, którzy wyrażą chęć uczestnictwa oraz których rodzice złożą deklarację uczestnika, podadzą swoje dane osobowe i na tej podstawie dokonany zostanie wpis do dziennika zajęć.
5. Wypisanie z zajęć następuje na prośbę uczestnika w porozumieniu z rodzicami.
6. W przypadku dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności oraz częstej nieobecności na zajęciach, bądź też nieprzestrzegania regulaminu uczestnictwa istnieje możliwość skreślenia z listy uczestników na podstawie wniosku nauczyciela, za zgodą dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
7. Wysokość składki na rzecz MDK za udział w zajęciach ustala Rada Rodziców.
8. Uczestnicy MDK dzielą się na:
a) stałych – uczestniczą w cotygodniowych zajęciach w okresie całego roku szkolnego, a ich obecność na zajęciach podlega kontroli;
b) okresowych – w których uczestnik bierze udział w celu zrealizowania określonego zadania w ustalonym czasie, krótszym od roku szkolnego;

§ 17

1. Uczestnik ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego udziału w zajęciach zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
b) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności;
c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
d) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia placówki oraz wyznawanej religii – jeśli nie narusza to dobra innych osób i nie uwłacza niczyjej godności osobistej;
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości placówki, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści zajęć oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;
f) korzystania z pomieszczeń, pracowni, sprzętu, urządzeń oraz pomocy naukowych zgodnie z regulaminem uczestnictwa.

§ 18

1. Uczestnik ma obowiązek:
a) dbać o dobre imię placówki i godnie ją reprezentować;
b) okazywać szacunek kolegom, nauczycielom i innym pracownikom;
c) współdziałać z innymi w tworzeniu i realizacji zadań grupy i placówki;
d) przeciwdziałać wszelkim przejawom brutalności i przemocy;
e) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz przeciwdziałać zjawiskom patologii;
f) współtworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości;
g) przestrzegać zasad higieny osobistej;
h) znać i przestrzegać obowiązki wynikające z regulaminu uczestnictwa;

§ 19

1. Za wzorowe uczestnictwo w pracach MDK uczestnik ma prawo do nagrody:
a) pochwała przez nauczyciela – opiekuna grupy, koła;
b) pochwała przez dyrektora placówki;
c) dyplom, medal, puchar itp. za osiągnięcia, postępy lub za wzorową postawę uczestnika MDK;
d) list gratulacyjny adresowany do macierzystej szkoły uczestnika;
e) na wniosek nauczyciela może zostać przyznana uczestnikowi szczególna nagroda przez dyrektora MDK.

§ 20

1. Za zachowanie niezgodne z postawą ucznia a zarazem uczestnika MDK przewiduje się kary:
a) upomnienie lub nagana udzielona przez nauczyciela;
b) upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora;
c) rozmowa z rodzicami lub pismo wysłane do rodziców lub opiekunów prawnych, informujące o nagannym zachowaniu się uczestnika;
d) pismo – notatka adresowana do macierzystej szkoły informująca o wykroczeniach;
e) skreślenie z listy uczestnika;

§ 21

1. Tryb odwoływania się od nałożonej kary:
Uczestnik, który czuje się niesłusznie ukarany ma prawo wyjaśnienia tego faktu z nauczycielem a w szczególnych przypadkach może odwołać się pisemnie lub ustnie do dyrektora MDK z prośbą o rozwiązanie problemu. Dyrektor w ciągu 14 dni udziela odpowiedzi dotyczącej utrzymania lub uchylenia kary.

X. Działalność administracyjno-gospodarcza.

§ 22

1. Za stan i zabezpieczenie majątku odpowiada dyrektor.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
3. MDK może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi dokumentację dotyczącą:
a) działalności wychowawczo-dydaktycznej;
b) działalności administracyjno-gospodarczej i finansowej;
c) kronikę placówki;
d) rejestr wypadków;
e) inną dokumentację wynikającą z obowiązujących przepisów;
5. W przypadku likwidacji placówki, majątek i dokumentację przejmuje organ prowadzący placówkę.

XI. Przepisy końcowe.

§ 23

1. Placówka posiada znak zgodny z załączonym do statutu wzorem.
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku używa firmowej pieczątki podłużnej z pełną nazwą.
3. Placówka realizuje różne zadania oświatowe, wychowawcze i kulturalne zlecone przez organ prowadzący i nadzorujący.
4. Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi obowiązkową dokumentację merytoryczną, finansową, administracyjno-gospodarczą oraz statystyczna określoną odrębnymi przepisami.
5. Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku ma prawo wydawać uczestnikom zajęć zaświadczenia o uczęszczaniu i o zdobytych przez wychowanków lub zespół, którego jest członkiem, laurów, zdobytych na konkursach, festiwalach zawodach itp. na szczeblu wojewódzkim i wyższym.

 

Zmiany w Statucie MDK w Słupsku zostały zatwierdzone
uchwałą Rady Pedagogicznej MDK w Słupsku
w dniu 25 lutego 2019 roku.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.