mdkslupsk.pl

 • 027_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg
 • 026_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg

Artykuły

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W SŁUPSKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika i jego rodziców oraz prawnych opiekunów jest Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 8 reprezentowany przez Dyrektora Panią Violettę Wójcik.

2. Inspektorem ochrony danych w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 8 jest Pan Jarosław Mielnik z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a. dane osobowe uczestnika wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica lub prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;

b. dane osobowe uczestnika związane z udziałem dziecka w konkursach oraz imprezach organizowanych w placówce i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią(a) dotyczy);

c. wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez placówkę w prasie lokalnej, telewizji, stronie internetowej placówki oraz w mediach społecznościowych na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią(a) dotyczy);

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Miasto Słupsk i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.

5. Dane osobowe dziecka i jego rodziców lub prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państw oraz organizacji międzynarodowych poza obszar działania RODO.

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217).

7. Posiada Pani (Pan) prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica lub prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

8. Ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika i jego rodziców lub prawnych opiekunów narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Przekazane przez Panią(a) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych i Administratora Danych Osobowych na stronie internetowej placówki.

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.